І. Загальні положення

1.1. Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському коледжі культури і мистецтв здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ, №527842, дата отримання – 06.01.2015 р., термін дії ліцензії – 01.07.2019р.).

Дніпропетровський коледж культури і мистецтв проводить підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями (додаток 1):

-029Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна і заочна форми навчання);

- 024 Хореографія (денна форма навчання);

- 025 Музичне мистецтво.

Спеціалізація:

- народне інструментальне мистецтво (народні інструменти) (денна форма і заочна форми навчання);

- народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти) (денна форма і заочна форми навчання);

- народне пісенне мистецтво (денна форма навчання);

- естрадний спів.

- 026 Сценічне мистецтво.

- видовищно – театралізовані заходи (денна форма і заочна форми навчання).

- сучасний естрадний танець (денна форма навчання);

- циркові жанри (денна форма навчання).

1.2. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796.

Прийом на навчання на перший курс з нормативним терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Особливості впровадження цього Переліку визначаються наказом Міністерства освіти і науки. Прийом на навчання на другий курс з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

1.3. Фінансування підготовки фахівців у Дніпропетровському коледжі культури і мистецтв здійснюється:

- за рахунок видатків місцевих бюджетів - за державним замовленням;

- за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

1.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

1.5. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

1.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у Дніпропетровському коледжі культури і мистецтв, мають рівні права та обов’язки.  

1.7. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.Поселення вступників та студентів до гуртожитку здійснюється відповідно до затвердженого у вищому навчальному закладі порядку.

1.8. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки)