ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників з числа штатних працівників

Печатка

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

 

1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради» (далі – Коледж) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 р. № 726, Статуту Коледжу, Положення про порядок проведення виборів директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради».

1.2 Це Положення визначає умови і порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками для участі у виборах  директора Коледжу (далі - представники).

1.3 Організацію, підготовку й проведення виборів представників здійснюють спільно організаційний комітет із проведення виборів ректора Коледжу (далі - організаційний комітет) і виборча комісія з проведення виборів директора Коледжу (далі - виборча комісія).

1.4 Згідно з частиною 2 статті 42 Закону України «Про вищу освіту» кількість представників складає не більше 10 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах директора Коледжу. Усі штатні працівники, які не є педагогічними працівниками і працюють в Коледжі за основним місцем роботи (далі - інші штатні працівники), мають рівні права і можуть обирати й бути обраними до числа представників.

1.5 Представники обираються шляхом прямих таємних виборів на загальних зборах інших штатних працівників коледжу. У разі звільнення особи із займаної в Коледжі посади припиняється її право на представницькі функції в числі представників.

1.6 Представники обираються строком на одні вибори директора Коледжу. В разі, якщо вибори визнаються такими, що не відбулися, представники зберігають свої представницькі функції до того часу, доки вибори не визнають такими, що відбулися, або до настання обставин, що зазначені у пункті 1.6 цього Положення.

1.7 Адміністрація Коледжу не має права втручатися в процес висунення кандидатів у представники, а також їх обрання.

2. Висунення кандидатів у представники

2.1 Висувати кандидатів у представники мають право інші штатні працівники на загальних зборах.  Особи, які самостійно виявили ініціативу балотуватися до складу представників, мають подати відповідну заяву. Заяви осіб, які самостійно виявили ініціативу балотуватися до складу представників, а також протоколи загальних зборів про висунення кандидатів у представники подаються до організаційного комітету.

Висунення кандидатів у представники припиняється за один день до дати проведення виборів цих представників.

2.2 Організаційний комітет затверджує список кандидатів у представники від інших працівників Коледжу, а також приймає рішення про внесення кандидатів до бюлетеня для голосування.

3. Вибори представників

3.1 Вибори представників відбуваються шляхом прямого таємного голосування інших штатних працівників Коледжу.

3.2 У виборах представників мають право брати участь усі інші штатні працівники.

3.3 Проведенням виборів представників від інших працівників Коледжу займається відповідна виборча комісія.

3.4 Організаційний комітет складає та подає до виборчої комісії списки осіб, які мають право брати участь у виборах представників (далі - список виборців), не пізніше ніж за два календарні дні до дати проведення виборів.

3.5 Після затвердження списку кандидатів у представники від  інших працівників Коледжу, але не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів представників, виборча комісія виготовляє бюлетені для голосування (Додаток А) у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у голосуванні та включені до відповідного списку виборців.

Бюлетені для голосування засвідчуються на зворотному боці підписом голови, секретаря виборчої комісії та скріплюються печаткою Коледжу.

3.6 Дата та місце проведення виборів представників визначається організаційним комітетом. Рекомендований час проведення виборів представників з 12:00 до 15:00 год.

3.7 Інформація про дату, час і місце голосування підлягає оприлюдненню організаційним комітетом не пізніше ніж за три дні до дати проведення виборів через інформаційні ресурси Коледжу (дошка оголошень, офіційний веб­-сайт тощо).

3.8 Скринька для голосування має  бути прозорою, опломбованою та опечатаною печаткою Коледжу.

3.9 Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми члени організаційного комітету, а також не більше трьох спостерігачів.

Порядок акредитації спостерігачів визначається організаційним комітетом.

3.10 Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Обладнання у приміщенні для голосування розміщується так, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, скринька для голосування були у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування необхідно забезпечити наявність належного освітлення й засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

3.11 Підтримання належного порядку в приміщенні для голосування та забезпечення таємності волевиявлення покладаються на виборчу комісію.

3.12 Голова виборчої комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які видають бюлетені особам, що мають право брати участь у виборах. Зазначені члени виборчої комісії засвідчують отримання бюлетенів, проставляючи підпис у спеціальній відомості, забезпечують їх збереження і дотримання порядку видачі.

3.13 Голова виборчої комісії у день виборів передає членам виборчої комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голосування, аркуші списку виборців. Члени відповідної виборчої комісії забезпечують їх збереження і дотримання порядку використання.

3.14 Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні.

3.15 Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, членів організаційного комітету, а також спостерігачів.

3.16 У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, у квадраті навпроти прізвища кандидата у представники від групи структурних підрозділів, робить позначку («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Особа, яка бере участь у голосуванні, може голосувати не більше ніж за к ( к - кількість представників від групи структурних підрозділів) кандидатів у представники від групи структурних підрозділів.

3.17 Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень у скриньку для голосування. Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

3.18 О 15:00 годині голова виборчої комісії закриває приміщення для голосування. Особи, які беруть участь у голосуванні і перебувають у приміщенні, але ще не зробили свого волевиявлення, мають право завершити процедуру голосування. Після цього вони залишають приміщення для голосування.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників з числа штатних працівниківПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників з числа штатних працівників

 

Додаток А

до Положення про порядок обрання представників з числа штатних
працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах
директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»

Форма виборчого бюлетеня таємного голосування з обрання
представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

таємного голосування для обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»

«       »                  201       року.

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата

Рік народження, місце роботи та посада кандидата

ЗА

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

 

 

Примітка.

  • для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Особа, яка бере участь у голосуванні, може голосувати не більше ніж за к (к - кількість представників від інших працівників);
  • у разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного кандидата, ставиться позначка «+» (плюс) або інша у відповідному рядку бюлетеня.

 

Додаток Б

до Положення про порядок обрання представників з числа штатних
працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах
директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»

КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»

_____________________ 201__ року

ПРОТОКОЛ №___

виборчої комісії

КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»

за результатами підрахунку голосів виборів представників з числа штатних
працівників, які не є педагогічними
працівниками, для участі у виборах директора

________________________________________________________________

(місце проведення виборів)

 

Всього членів виборчої комісії:____________________ осіб

(кількість)

 

Присутні члени виборчої комісії:_______________________

(прізвище, ініціали)

 

Присутні представники організаційного комітету з проведення виборів директора КЗ «Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв» ДОР»

_______________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

 

Присутні особи, які були акредитовані організаційним комітетом:

_______________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

 

 

Підпис голови виборчої комісії      __________________

 

Продовження додатку Б

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» при підрахунку голосів виборців виборча комісія встановила:

1) кількість виборців

 

2) кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування

 

3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування

 

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування

 

5) кількість виборчих бюлетенів, виявлених в скриньці для голосування

 

6) кількість виборчих бюлетенів для голосування визнаних недійсними

 

7) кількість виборців, які проголосували за кандидатів

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата:

Кількість

голосів

Відсоток від кількості виборців

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

 

 

 

Цей протокол складено виборчою комісією у кількості 2 (двох) примірників. Усі примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова виборчої комісії_________________________________________

(підпис)                                                     (прізвище та ініціали)

Заступник голови виборчої комісії

Секретар виборчої комісії

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

(підпис)

Члени виборчої комісії:

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та

ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та

ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та

ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та

ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)