ПРАВИЛА ПРИЙОМУ (в 2017 році)

Затверджено

на засіданні педагогічної ради

Протокол від 07.06.2017р

Голова приймальної комісії,

Директор В. В. Рижов

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання до комунального закладу

«Дніпропетровський коледж культури і мистецтв»

Дніпропетровської обласної ради» на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

в 2017 році

м.Дніпро, 2017р

І. Загальні положення

1. Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському коледжі культури і мистецтв здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ, №527842, дата отримання – 06.01.2015 р., термін дії ліцензії – 01.07.2019р.).

Дніпропетровський коледж культури і мистецтв проводить підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями (додаток 1):

024 Хореографія (денна форма навчання).

025 Музичне мистецтво.

Спеціалізації:

- народне інструментальне мистецтво (народні інструменти) (денна форма і заочна форми навчання);

- народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти) (денна форма і заочна форми навчання);

- народне пісенне мистецтво (денна форма навчання);

- естрадний спів.

026 Сценічне мистецтво.

Спеціалізації:

- видовищно – театралізовані заходи (денна форма і заочна форми навчання).

- сучасний естрадний танець (денна форма навчання);

- циркові жанри (денна форма навчання).

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна і заочна форми навчання);

У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного(их) предмета (предметів), творчого конкурсу, тощо;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб;

квота-1 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція навчального закладу щодо прийому вступників на певні спеціальність (одну або декілька спеціалізацій, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня.

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до цих правил прийому до ДККіМ закладу (далі – правила прийому). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до цих Правил (на конкурсній основі) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за регіональним замовленням;

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг регіонального замовлення);

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1, що реалізується відповідно до цих Правил;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та цих правил прийому;

співбесіда – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якого приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), яка може використовуватись за спеціальностями, визначеними Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (додаток 1);

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста та затверджені педагогічною радою Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв правила прийому.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року за № 610/30478

3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

4. Прийом вступників на навчання до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує вищий навчальний заклад. Назви конкурсних пропозицій викладаються державною мовою.

5. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту, – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

особи, які здобули повну загальну середню освіту;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий курс.

6. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

7. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

8. На підставі правил прийому навчальний заклад до 15 червня 2017 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.

Основні конкурсні пропозиції для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вносяться до Єдиної бази не пізніше 01 березня 2017 року, а відповідні загальні обсяги державного або регіонального замовлення впродовж двох днів після їх отримання.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2017 року.

9. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених законодавством.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених законодавством.

10. Організацію прийому вступників до навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв. Головою приймальної комісії призначається директор Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію навчального закладу, затвердженим педагогічною радою Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798.

Положення про приймальну комісію Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу.

Директор Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв забезпечує дотримання законодавства України, правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.

Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

ІІ. Конкурсний відбір

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань у формах, встановлених Правилами прийому до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

- для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;

- для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках.

У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно доУмов та Правил прийому до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв

3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають особи:

- визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

- визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

- які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 10 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

- яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

- звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

- громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, зазначені в абзацах другому-третьому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах четвертому, п‘ятому, восьмому, дев‘ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці шостому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их)

предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

ІІІ. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела фінансування навчання

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:

- за рахунок за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних навчальних закладах (регіональне замовлення);

- за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста у державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня у державних і комунальних навчальних закладах за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у державних та комунальних навчальних закладах, якщо вони:

- за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, визначених законом;

- мають направлення на навчання, видане регіональним замовником відповідно до законодавства.

5. Спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням мають:

- особи, зазначені в абзацах другому – третьому пункту 3 розділу ІІ цих Умов;

- особи, зазначені в абзацах четвертому-сьомому пункту 3 розділу ІІ цих Умов;

- осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

- діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

- особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

- інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

особи, зазначені в абзаці дев‘ятому пункту 3 розділу ІІ цих Умов.

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за регіональним замовленням в межах квоти-1, що визначена в пункті 10 цього розділу.

Особи, які вступають на основі базової чи повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п’ятому – десятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці дванадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України, за винятками, визначеними законом.

Здобуття освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

7. Прийом на навчання за регіональним замовленням до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано регіональним замовником.

8. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається навчальним закладом у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

9. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається навчальним закладом у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

10. Квоти-1 встановлюються навчальним закладом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години) Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв:

понеділок

9.00 – 18.00

 

вівторок

9.00 – 18.00

 

середа

9.00 – 18.00

 

четвер

9.00 – 18.00

 

п’ятниця

9.00 – 18.00

 

субота

9.00 – 15.00

 

неділя

вихідний

перерва

13.00 – 14.00

 

 

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться у строки, визначені в ІV розділі Умов прийому :

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

на основі базової загальної середньої освіти

 

Початок прийому заяв та документів

 

1 липня 2017 року

 

Закінчення прийому заяв та документів

 

о 18.00

14 липня 2017 року

 

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться

 

 

15 липня - 22 липня 2017 року

 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1

 

 

- не пізніше

12.00 години

24 липня 2017 року;

 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

 

 

до 12.00 год.

29 липня 2017 року;

 

 

Зарахування вступників відбувається

 

за регіональним замовленням –

не пізніше 12.00 год. 31 липня 2017 року;

 

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 30 серпня 2017 року

 

 

переведення на вакантні місця (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти

 

 

не пізніше 07 серпня

 

3. Щодо вступу на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів

 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання можуть подати заяви в електронній формі

 

 

29 червня та закінчується

о 18.00 год. 25 липня (за бажанням);

 

 

з 12 до 26 липня включно

Початок прийому заяв та документів в паперовій формі

 

 

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб,

 

- які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

 

- які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

 

 

 

 

о 18.00

01 серпня 2017 року

 

 

о 18.00

08 серпня 2017 року

 

творчі конкурси

 

з 28 липня до 07 серпня 2017 року

 

вступні іспити

 

з 02 серпня до 07 серпня 2017 року

 

співбесіди

 

з 02 серпня до 04 серпня 2017 року

 

 

списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди оприлюднюються

 

не пізніше

12.00 год. 05 серпня

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, повинні виконати вимоги до зарахування, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця

 

- Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається

 

 

 

 

до 18.00 год. 07 серпня

 

 

 

 

не пізніше 12.00 год. 08 серпня

 

 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), опилюднюється

 

 

 

- не пізніше

12.00 години

09 серпня; 2017 року

 

вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення:

 

 

до 12.00 год.

12 серпня 2017 року

 

зарахування вступників відбувається

 

за регіональним замовленням –

не пізніше 12.00 години 14 серпня 2017 року;

 

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 30 вересня 2017 року

 

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

- мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (визначені пунктом 3 розділу ІІІ цих Правил);

- мають право на зарахування за квотами-1, (визначені пунктом 5 розділу ІІІ цих Правил);

- мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв та реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день її прийняття.

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації) та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

- «претендую на участь в конкурсі на місця регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за регіональним замовленням»;

- «претендую на участь в конкурсі виключно на місця регіонального замовлення»;

- «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто в оригіналі:

- документа, що посвідчує особу;

- військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній рівень.

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це визначено особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені пунктом 3 розділу ІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 5 розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни.

Неподання або несвоєчасне подання документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлює реалізацію таких спеціальних умов.

8. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням для осіб, визначених абзацами п’ятим – одинадцятим пункту 5 розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, визначених пунктом 1 розділу VІІ цих Умов, або при укладанні договору про надання освітніх послуг між Дніпропетровським коледжем культури і мистецтв та фізичною (юридичною) особою.

Неподання або несвоєчасне подання документів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, унеможливлює реалізацію таких спеціальних умов.

9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв, до якого вони подаються.

Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

10. Приймальна комісія Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та спеціальних умов щодо здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня за регіональним замовленням.

Приймальна комісія Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

11. Приймальна комісія Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів.

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

12. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Дніпропетровським коледжем культури і мистецтв на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у навчальних закладах.

14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VІ. Організація та проведення конкурсного відбору

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), загальноосвітнього предмета (історія України Спеціальність 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») та творчого конкурсу (другий предмет).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з одного предмета (двох предметів) та конкурсу творчих здібностей :

 • 024 Хореографія (денна форма навчання);
 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.
 • 025 Музичне мистецтво.

Спеціалізації:

- народне інструментальне мистецтво (народні інструменти);

 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.

- народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти);

 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.

- народне пісенне мистецтво;

 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.

- естрадний спів.

 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.
 • 026 Сценічне мистецтво.

Спеціалізації:

- сучасний естрадний танець;

 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.

- циркові жанри.

 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.

- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

 • Українська мова (диктант);
 • Історія України (тестування).

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі:

 • творчий конкурс – 4 бала;
 • загальноосвітні предмети – 4 бала.

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмета (історія України Спеціальність 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») і творчого конкурсу (другий предмет).

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання:

- на спеціальності :

 • 024 Хореографія (денна форма навчання);
 • 025 Музичне мистецтво (денна форма навчання і заочна форми

навчання);

 • 026 Сценічне мистецтво (денна форма і заочна форми навчання

навчання).

 • Українська мова та література;

- на спеціальність :

- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна і заочна форми навчання);

 • Українська мова та література;
 • Історія України .

3. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.

4. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти – від 1 до 12 (додаток 3).

Вагові коефіцієнти, які присвоюються:

Спеціальність:

- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна і заочна форми навчання);

- Українська мова та література – 0,5 (50 відсотків);

- Історія України – 0,4 (40 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

- 024 Хореографія (денна форма навчання);

 • Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);
 • Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);
 • Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

- 025 Музичне мистецтво.

Спеціалізації:

- народне інструментальне мистецтво (народні інструменти) (денна форма і заочна форми навчання);

- Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);

- Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

- народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти) (денна форма і заочна форми навчання);

- Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);

- Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

- народне пісенне мистецтво (денна форма навчання);

- Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);

- Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

- естрадний спів.

 • Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);
 • Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);
 • Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).
 • 026 Сценічне мистецтво.

Спеціалізації:

- видовищно – театралізовані заходи (денна форма і заочна форми навчання).

- Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);

- Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

- сучасний естрадний танець (денна форма навчання);

 • Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);
 • Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);
 • Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

- циркові жанри (денна форма навчання).

 • Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);
 • Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);
 • Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній із сесій, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання. Мінімальний бал за конкурс творчих здібностей для конкурсного відбору – 130 балів.

5. Програми вступних випробувань затверджуються головою приймальної комісії ДККіМ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форми проведення творчих конкурсів зі спеціальностей:

Спеціальність «Музичне мистецтво»:

спеціалізація «Народне пісенне мистецтво»:

вступник повинен виконати дві пісні (одна – українська народна протяжна пісня без супроводу, друга – із супроводом), тим, хто опанував гру на музичному інструменті, пропонується виконати на музичному інструменті два різножанрових, різнохарактерних твори;

спеціалізація «Народне інструментальне мистецтво(народні інструменти)»:

вступник повинен виконати два інструментальних твори на відповідних музичних інструментах;

спеціалізація «Народне інструментальне мистецтво(естрадні інструменти)»: вступник повинен виконати два інструментальних твори на відповідних музичних інструментах;

спеціалізація «Естрадний спів»:

вступник повинен виконати дві пісні (без супроводу і з супроводом), танець, вірш, два різнохарактерні твори на музичному інструменті (для вступників, які володіють грою на музичному інструменті);

Спеціальність «Хореографія»:

- перша сесія: перевірка та оцінювання фізичних даних та здібностей вступника до творчої діяльності;

- друга сесія: виконання вступником двох хореографічних етюдів: етюд на основі народного танцю та етюд за власним вибором (естрадної, бальної, класичної хореографії);

Спеціальність «Сценічне мистецтво»:

спеціалізація «Видовищно-театралізовані заходи»:

творчий конкурс складається з трьох частин:

1) втілення режисерського етюду на задану тему;

2) художнє читання;

3) виконання вокального і хореографічного номерів;

спеціалізація «Сучасний естрадний танець»

- перша сесія: перевірка та оцінювання фізичних даних та здібностей вступника до творчої діяльності;

- друга сесія: виконання вступником двох хореографічних етюдів: етюд на основі естрадного танцю та етюд за власним вибором (народної, бальної, класичної хореографії);

спеціалізація «Циркові жанри»:

вступник повинен виконати два етюди:

- перший – складений з елементами будь-якого з циркових жанрів (акробатики, жонглювання, еквілібристики та інших),

- другий – з елементами акторської гри.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою приймальнох комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається

7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Дніпропетровським коледжем культури і мистецтв, розглядає апеляційна комісія цього навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

8. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

9. Рішенням приймальної комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому навчальному закладі.

10. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальна комісія Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв після відповідного повідомлення Єдиної бази вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

VІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

- вступники, які мають право на зарахування за квотами;

- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

- прізвище, ім'я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти -1.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв відповідно до строків, визначених у розділіІУ цих Умов.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому.

VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного розділом ІV цих Умов, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, визначених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

Подані оригінали документів зберігаються у Дніпропетровському коледжі культури і мистецтв протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

2. Особи, які в установлені строки, визначені розділом ІV цих Умов, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах VII та VIII цих правил.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб визначається правилами прийому Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

ІХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, визначених в пункті 1 розділу VІІ цих Умов.

2. Рішення щодо участі вступників у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за регіональним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв та долучається до його особової справи.

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу VІІ цих Умов.

Договір про надання освітніх послуг між Дніпропетровським коледжем культури і мистецтв та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається правилами прийому Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у Дніпропетровському коледжі культури і мистецтв за місцем навчання за регіональним замовленням протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

Х. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

1. Дніпропетровський коледж культури і мистецтв самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктом 5 розділу VIІ цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу VІІІ цих Павил.

2. Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в порядку, визначеному пунктом 5 розділу VIІ цих Правил.

3. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

1) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, визначені абзацами п’ятим – сьомим пункту 5 розділу ІІІ цих Умов, незалежно від конкурсного бала;

2) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, передбачені абзацами другим, третім, восьмим-десятим пункту 5 розділу V цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу V цих Правил, не більше ніж на 40 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти);

3) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, передбачені абзацами четвертим та одинадцятим пункту 5 розділу V цих Правил, за умови, що отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця регіональго замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, визначеному пунктом 5 розділу V цих Умов, не більше ніж на 20 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти);

4) особи, які не отримали право на місця за регіональним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VІ цих Прави, зазначених в підпунктах 1 – 4 цього пункту, проводиться за умови відсутності непереведених осіб попередньої категорії або їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв використовує для цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а за їх відсутності – інших галузей знань цієї або іншої форми навчання після переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, за відповідними спеціальністю та формою навчання, про що негайно повідомляє відповідного регіонального замовника.

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розміщені в Дніпропетровському коледжі культури і мистецтв. Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв надсилає регіональному замовнику запит на виділення додаткових місць регіонального замовлення за рахунок повернутих.

Рішення щодо використання цих місць приймає приймальна комісія регіонального замовника.

XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс.

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв на підставі рішення приймальної комісії.

Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв та веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом ІV цих Правил.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XІ цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв за власним бажанням, відраховані з Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв за власним бажанням. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв, про що видається відповідний наказ.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до навчальних закладів

1. На засіданні приймальної комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Дніпропетровський коледж культури і мистецтв зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

 

Відповідальний секретар

приймальної комісії А.В. Калиновська