V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі у Дніпропетровському коледжі культури і мистецтв

5.1. Усі категорії вступників подають заяву про участь у конкурсному відборі до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв (далі — заява) тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти при вступі на спеціальність «Бібліотечна справа» подають заяви в електронній формі або у паперовій формі у випадках, передбачених розділами VІІ, Х цих Правил.

5.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність, спеціалізацію та форму навчання.

5.4. Під час подання заяви в паперовійформі вступник пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»),

- військовий квиток або посвідчення про приписку,

- свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).

5.5. До заяви, поданої в паперовійформі, вступник додає:

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – за особистим вибором оригінали або копії;

- копію сертифіката (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділVIIцих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).

-   чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

5.6. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016році. крім випадків, передбачених у розділах VIII, X цих Правил.

Мінімальне значення кількості балів сертифіката з загальноосвітніх предметів:

  • українська мова та література – 100 балів;
  • історія України – 100 балів.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.8. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайнта розглядається приймальною комісією Дніпропетровського коледжу культури і мистецтвзгідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085   (додаток 8).

5.9. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів), але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

5.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділVII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділи Х цих Правил), першочергового зарахування (розділ XI цих Правил) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

5.13. Приймальна комісія Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих ним до інших навчальних закладів.