VIII. Проведення вступних екзаменівта творчих конкурсів

8.1. Відповідно до пунктів 3.1 розділу ІІІ, пунктів 6.1., 6.4. розділу VI, розділу VII цих Правил для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії, для проведення конкурсів творчих здібностей – комісії по проведенню творчих конкурсів. Відповідно до пункту 10.1. розділу Х цих Правил для проведення співбесіди створюються комісії по проведенню співбесіди.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у даному вищому навчальному закладі.

8.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступ-ників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюють-ся за 12- бальною шкалою.

8.3. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж дві.

8.4. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше ніж дві. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

8.5. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Дніпропетровським коледжем культури і мистецтв не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних         стендах приймальної комісії та веб-сайті Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв. У програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання кожного вступного випробування.

Порядок та форми проведення творчих конкурсів зі спеціальностей:

Спеціальність   «Музичне мистецтво»:

спеціалізація «Народне пісенне мистецтво»:

вступник повинен виконати дві пісні (одна – українська народна протяжна пісня без супроводу, друга – із супроводом), тим, хто опанував гру на музичному інструменті, пропонується виконати на музичному інструменті два різножанрових, різнохарактерних твори;

спеціалізація «Народне інструментальне мистецтво(народні інструменти)»:

вступник повинен виконати два інструментальних твори на відповідних музичних інструментах;

спеціалізація «Народне інструментальне мистецтво(естрадні інструменти)»: вступник повинен виконати два інструментальних твори на відповідних музичних інструментах;

спеціалізація «Естрадний спів»:

вступник повинен виконати дві пісні (без супроводу і з супроводом), танець, вірш, два різнохарактерні твори на музичному інструменті (для вступників, які володіють грою на музичному інструменті);

Спеціальність «Хореографія»:

- перша сесія: перевірка та оцінювання фізичних даних та здібностей вступника до творчої діяльності;

- друга сесія: виконання вступником двох хореографічних етюдів: етюд на основі народного танцю та етюд за власним вибором (естрадної, бальної, класичної хореографії);

Спеціальність   «Сценічне мистецтво»:

спеціалізація «Видовищно-театралізовані заходи»:

творчий конкурс складається з трьох частин:

1) втілення режисерського етюду на задану тему;

2) художнє читання;

3) виконання вокального і хореографічного номерів;

спеціалізація «Сучасний естрадний танець»

- перша сесія: перевірка та оцінювання фізичних даних та здібностей вступника до творчої діяльності;

- друга сесія: виконання вступником двох хореографічних етюдів: етюд на основі естрадного танцю та етюд за власним вибором (народної, бальної, класичної хореографії);

спеціалізація «Циркові жанри»:

вступник повинен виконати два етюди:

- перший – складений з елементами будь-якого з циркових жанрів (акробатики, жонглювання, еквілібристики та інших),

- другий – з елементами акторської гри.

8.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробу-вання у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.7. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені Дніпропетровським коледжем культури і мистецтв розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої вступ-ником на вступному випробуванні, повинна подаватися особисто в день оголошення результатів, але не пізніше наступного дня після оголошення результатів.  

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

Апеляційна комісія лише обґрунтовує та уточнює виставлену на екзамені оцінку.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

8.8. Відомості щодо результатів вступних іспитів (творчих конкурсів) формуються в Єдиній базі.